OPĆI UVJETI
 


INTERNET PRODAJA

POVRAT I ZAMJENA ROBE

Vaše pravo je da možete odustati  od narudžbe u roku od 15 dana nakon što ste robu primili. O tome da želite odustati  obavijestite nas na adresu agm@agm.hr ili pismeno putem pošte na adresu:
AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge
Mihanovićeva 28
10000 Zagreb

Primljenu robu morate nam vratiti preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana kad ste nas obavijestili o odustajanju od narudžbe. Roba mora biti neoštećena i u originalnom pakiranju, u suprotnom nećemo moći prihvatiti povrat. Novac za plaćenu robu vratit ćemo u roku  od 30 dana od našeg zaprimanja robe. Povrat primljene robe u roku od 15 dana vrijedi kao obavijest o prekidu narudžbe te je nije potrebno dodatno slati.

Zamjenu robe zbog krivo isporučene robe ili eventualnog oštećenja artikla vršimo u roku od 48 sati od primitka reklamacije. Reklamaciju trebate pismenim putem poslati na adresu agm@agm.hr ili poštom na gore navedenu adresu. Troškovi zamjene snosi AGM.

Info tel.: +385 1 48 56 307

REKLAMACIJE

Za sve reklamacije možete nam se  obratiti na e-mail adresu:  agm@agm.hr ili na tel. +385 1 48 56 307.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Prodaju putem Interneta na stranici www.agm.hr  obavlja poduzeće:

AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge
Mihanovićeva 28,
10000 Zagreb,
OIB:
37620818018.

Jamčimo sigurnost kupnje.

Cijene proizvoda i poštarine izražene su u kunama (kn) s PDV-om.
Važeće su one cijene i ostale pogodnosti koje su na snazi na dan zaprimanja narudžbe. Važeći je izvorni račun koji primate prilikom plaćanja odnosno dostave temeljem općih uvjeta prodaje, objavljenih na ovoj stranici i potvrđenih pri ispostavljanju narudžbe.   
Robu dostavljamo iz zalihe (za Hrvatsku predviđamo unutar četiri radna dana). U slučaju predbilježbe robu dostavljamo odmah po primitku na skladište, što je navedeno uz sam proizvod i o čemu ćemo Vas obavijestiti prilikom ispostavljanja narudžbe.   
Kao kupac imate pravo odustati od ugovora i o tome nas obavijestiti na adresu agm@agm.hr
ili na adresu AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge, Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od primitka robe. Primljenu robu morate nam vratiti neoštećenu i u neizmijenjenoj količini unutar 15 dana nakon što ste nas obavijestili o odustajanju od ugovora. Povrat primljene robe u roku od 15 dana smatramo ujedno i Vašom obavijesti o odustajanju od ugovora. Knjige ili drugu robu morate nam vratiti u istom stanju u kakvom je bila u trenutku kad Vam je isporučena, i to na gore navedenu adresu.
Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača. Klikom na tipku »REGISTRIRAJ ME« dajete nam dozvolu da u svrhu ispunjavanja ili poštivanja prava iz ugovornog odnosa zaprimimo, vodimo, održavamo i upravljamo s Vašim osobnim podatcima tijekom ugovornog razdoblja. Tvrtka jamči sigurnost osobnih podataka prema zakonu koji štiti osobne podatke. U svakom trenutku pisanim putem ili telefonom možete zatražiti da u roku od 15 dana trajno ili privremeno prestanemo koristiti Vaše osobne podatke te da Vas o tome u sljedećih 5 dana.
Zadržavamo pravo da iznimno (djelomično ili u cijelosti) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima kada na zalihama ponestane naručenih proizvoda (računalni sustavi automatski provjeravaju zalihe jednom dnevno i ponekad se može dogoditi da robe ponestane tijekom dana), kada je došlo do očite pogreške u cjeniku, ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili ako kod kupca utvrdimo povećani rizik plaćanja. U svim tim i sličnim slučajevima nakon što smo utvrdili nepravilnost odmah ćemo Vas obavijestiti telefonski ili e-mailom o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.   
Klikom na tipku "Zaključi i potvrdi narudžbu" u posljednjem koraku kupnje zaprimit ćemo Vašu narudžbu i o tome ćemo Vas obavijestiti e-mailom na adresu koju ste naveli prilikom registracije. Imate li bilo kakva pitanja ili poteškoće, slobodno nam se obratite na adresu:  agm@agm.hr .
Klikom na tipku "Zaključi i potvrdi narudžbu" potvrđujete da ste upoznati sa svim prodajno-platnim uvjetima koji su ovdje navedeni te da ste prilikom registracije na njih bili upozoreni. Narudžba je na hrvatskom jeziku.

Narudžbu-ugovor  u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici dok djelomično poslovno sposobne osobe mogu ugovor sklopiti samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.
U slučaju raskida ugovora rok za povrat novca je 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu ili od dana primitka vraćene robe.

 

INTERNET SALE

RETURN AND REPLACEMENT OF GOODS

Your right is that you can cancel the order within 15 days after receiving the goods. If you wish to cancel, please inform us at agm@agm.hr or by post to:

AGM d.o.o. for publishing and services
Mihanovićeva 28
10000 Zagreb

Received goods need to be returned by registered mail within 15 days of the day of you written notified us of the order cancellation. The goods must be undamaged in the original packaging, otherwise we will not be able to accept the refund. We will refund the money for the paid goods within 30 days of our receipt of the goods. The refund of the goods received within 15 days is valid as a notice of termination of the order and no additional notice is required.

We will replace the goods for the wrong goods delivered or any damage to the item within 48 hours of the receipt of the complaint. You should send your complaint by email to agm@agm.hr or by post to the above address. Replacement costs will be  settled by AGM.

Info phone: +385 1 48 56 307

COMPLAINTS

For all complaints, you can contact us at the following e-mail address: agm@agm.hr or by phone number: +385 1 48 56 307.

PRIVACY STATEMENT

The AGM undertakes policy not to abuse personal data from the order form.

Personal data is considered to be all information determining the Customer's identity. AGM will not deliver or disclose the Customer's personal information to a third party, except where explicitly requested by law or in cases where this is necessary for the fulfillment of the obligation.

All customer information is kept strictly and is only available to employees who need it necessarily for doing business. All AGM employees and business partners are responsible for respecting the privacy principles.

In the event of a change in the personal data submitted during registration, the Buyer is obligated to notify AGM. In the event a change was not notified, we will not be liable for any disadvantages regarding the order or delivery of the product.

BUSINESS TERMS

The sale via the Internet at www.agm.hr, is carried out by the company:

AGM d.o.o. for publishing and services
Mihanovićeva 28,
10000 Zagreb,
OIB: 37620818018

We guarantee the security of the purchase.

Prices of products and postage are expressed in kuna (HRK) with VAT included.

The prices and other benefits that are in effect on the day of receipt of the order are valid, as is the original receipt recieved during payment or delivery, under General Sales Conditions, published on this site and confirmed during order placement. All goods are shipped from a supply stock (anticipated shipping within four working days for Croatia). In case of pre-registration, goods are delivered immediately upon receipt at the warehouse, as indicated along the product itself, and of which you will be notified after placing the order.

As a buyer you have the right to cancel the contract and inform us at agm@agm.hr or at the address AGM d.o.o., Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb within 15 days of receipt of the goods. You must return the received goods to us intact and in an unchanged amount within 15 days after you have notified us of the waiver of the contract. Returns of received goods within 15 days are also considered as your withdrawal notification. You have to return the books or other goods in the same state as they were in when they were delivered to you.

As a customer, you are entitled to all rights under the Consumer Protection Act. By clicking on the "REGISTER ME" button you are granting us permission to receive, maintain and manage your personal data during the contract period for the purpose of fulfilling or respecting contractual rights. The company guarantees the security of personal data under the law that protects personal information.

At any time, in writing form, you can request that we cease using your personal information permanently or temporarily within 15 days, and we will inform you about this within the next 5 days.

We reserve the right to cancel the order partially or in full, in cases when there are no more products in stock (computer systems preform an automatic check daily. Sometimes the stock may be emptied before the end of the day), when there is an obvious error in the price list, if the order form has not been submitted in compliance with the general terms and conditions, or if the customer is determined to be at high payment risk. Having determined such an irregularity, you will be notified at once of any possible deviation from the contract on our part by phone or e-mail.

By clicking the "Conclude and Confirm Order" button in the last step of purchase we will receive your order and we will notify you by e-mail to the address you provided when registering. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us at agm@agm.hr.

By clicking the "Conclude and Confirm Order" button, you acknowledge that you are familiar with all the sales and payment conditions outlined here and that you have been notified when registering. The order is in the Croatian language.

Order-contract in the name and on behalf of a minor or a person incapable of business can be concluded only by their legal representatives while partial legal capacity may enter into a contract only with the consent of the legal representative.

In the event of termination of the contract, deadline for refund is 30 days from receipt of the written notice of termination or from the date of receipt of returned goods.

 
   
   
 
 

AGM vaša internet knjižara
 
 
 
  Košarica sadrži: 0   knjiga
  Cijena košarice: 0 kn
 

 
po naslovu knjige
po imenu i prezimenu pisca
 
 
 
 
 
 

     
copyright AGM d.o.o. 2004-2005